Södersjukhuset

Läkare framför två datorskärmar som visar röntgenbilder
Läkare framför datorskärm som visar en skannad arm

Projektinformation

  • Tjänster: Contextual inquiry
  • Kund: Södersjukhuset
  • Projektdatum: 2014

Kort om projektet

Förstå hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö genom att observera dem i sitt eget naturliga sammanhang.

Bakgrund


Hur upplever sjukhuspersonal IT-miljön på sina arbetsplatser?

På uppdrag av Södersjukhuset i Stockholm fick vi på Usability Partners möjligheten att undersöka detta med läkare, barnmorskor och sjuksköterskor från fyra olika avdelningar på sjukhuset. Genom att utföra “IT-ronder” på system som användes på akuten, intensivvården, specialistmödravården och en kirurgavdelning var målbilden att få en övergripande bild över vilka delar av IT-miljön som upplevdes som arbetsmiljöproblem. Baserat på den insamlade informationen från “IT-ronderna” med sjukhuspersonalen skulle vi identifiera problemområden och därefter föreslå förbättringsområden gällande IT-stödet.


Vårt arbete

För att lyckas få en autentisk bild över hur sjukhuspersonalen arbetade med IT-systemen på de fyra olika avdelningarna så genomförde vi en kontextuell studie. Detta tillvägagångssätt möjliggjorde ett explorativt utforskande snarare än en utvärdering av sjukhuspersonalens arbetssituation. Vår approach medförde att vi kunde få en trovärdig bild och uppfattning av hur personalen faktiskt arbetar och hur IT-systemen de är rustade med stödjer det arbetet.

I samråd med fackliga representanter och IT-samordnare från SÖS rekryterades det sammanlagt 16 testdeltagare, samtliga var sedan tidigare anställda på sjukhuset och verkade som sjuksköterskor, barnmorskor och läkare på de fyra olika avdelningarna.

Den kontextuella studien innefattade ett stort antal intervju- och observationstillfällen som genomfördes i testdeltagarnas ”skarpa” miljö. Detta innebar att vi fick följa med på sjukhuspersonalens vanliga arbetsdagar för att se hur de interagerade med IT-systemen. Fördelen med detta angreppssätt var att det möjliggjorde en insyn i hur deras arbete egentligen utfördes, och inte hur det var tänkt att utföras. Observationerna blandades med intervjufrågor, om situationen tillät. Då omständigheterna och arbetsbehoven såg olika ut för respektive avdelning kunde frågorna därför också skilja sig. Sammanlagt spenderade vi över 45 timmar tillsammans med barnmorskorna, läkarna och sjuksköterskorna på Södersjukhuset!

Resultat

Tack vare vår studie kunde ett stort antal problemområden identifieras som hade en direkt inverkan på arbetsmiljön för sjukhuspersonalen. Några av problemen vi kunde fastställa var att patientdata ofta var svår eller rent omöjlig att dela IT-system emellan och det var även svårt att få en bra översikt över patientinformationen.

Systemen krävde många in- och utloggningar och hade bristfällig och kontraintuitiv layout samt visuell design. Resultatet sammanställdes i en rapport där vi även inkluderade förbättringsförslag. Rapporten verkade som ett underlag till både verksamheten och avdelningen för eHälsa på Södersjukhuset."Det var ett otroligt viktigt och givande projekt. Våra insikter visar på att digitala verktyg måste samarbeta bättre med varandra för att underlätta personalens bördor."


Per Ström, Usability PartnersFler case